+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

OGLAS

– za prijam u radni odnos medicinske.sestre/tehničara u sanitetskom prijevozu, jedan izvršitelj, na određeno vrijeme, od 2 mjeseca (zamjena za bolovanje).

Uvjet: Završena srednja medicinska škola i odobrenje za samostan rad (licenca), a za  kandidate sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine i položen stručni ispit.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ), potvrda – elektroniski ispis podataka evidentiran pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik), a za  kandidate sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine i položen stručni ispit (preslik).

Probni rad jedan mjesec.

Rok za podnošenje ponuda od 27.11.2015.do 4.12.2015. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas”.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda  neće se razmatrati.

O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana  isteka roka za podnošenje ponuda.

Skip to content