+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

OGLAS
– za prijam u radni odnos med.sestre/tehničara, jedan izvršitelj, na određeno vrijeme, do 3 mjeseca.

Uvjet: Završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik) i ispis – potvrda o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Probni rad 30 dana. Rad u ordnaciji dentalne medicine, po potrebi i ostalim ordinacijama.

Probni rad jedan mjesec. Rok za podnošenje ponuda je od 14.10.2015. do 21.10.2015. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas”.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.
Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se razmatrati.
O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

Skip to content