+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. Vladka Mačeka 48

Povjerenstvo za izbor specijalizanta

iz obiteljske medicine

Broj: 01-1187/22

Karlovac,  10. lipanj 2022.

Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnika), nakon raspisanog Natječaja za upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje, Ur. broj: 01-1042/22 od 18. svibnja 2022. godine te izvršenog bodovanja po pojedinim mjerilima iz članka 3. Pravilnika, Povjerenstvo za izbor specijalizanata  objavljuje na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Doma zdravlja Karlovac

LISTU PRISTUPNIKA

ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE

Lista pristupnika za specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine, s bodovima koje su pristupnici ostvarili prema mjerilima iz članka 3. Pravilnika:

Red. br.PREZIME I IMEBodovi
1.Lucija Marinović Petrović, dr.med.14,24
2.Helena Kolić, dr.med.12,19
3.Martina Kušec, dr.med.11,50
4.Maja Maradin, dr.med.10,97
5.Martina Pršle Turk, dr.med.10,33

Lista pristupnika za specijalističko usavršavanje iz medicine rada i sporta s bodovima koje su pristupnici ostvarili prema mjerilima iz članka 3. Pravilnika:

Red. br.PREZIME I IMEBodovi
1.Katarina Boban, dr.med.14,09
2.Helena Kolić, dr.med.12,19
3.Martina Kušec, dr.med.11,50
4.Martina Pršle Turk, dr.med.10,33

Ova Lista pristupnika objavljena je dana 10. lipnja 2022. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Doma zdravlja Karlovac.

                                                                            Povjerenstvo za izbor specijalizanata, v.r.

Skip to content