+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Ur.broj: 37/19 od 07.I.2019. g.

Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

U Natječaju, Ur. broj: 2196/18 od 28.XII.2018. g. za prijam u radni odnos: 

doktora medicine specijaliste pedijatra u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka liječnika sa specijalizacije,

mijenja se 3. rečenica u točki 2. Natječaja koja sada glasi:

„Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno od 05.01.2019. do 12.01.2019. g..”

Skip to content