+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac, objavljuje

OGLAS

-za prijem u radni odnos doktora medicine, jednog izvršitelja na određeno vrijeme od 3 mjeseca,  zamjena za vrijeme godišnjih odmora.

UVJET: VSS- Medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore (licenca) i vozačka dozvola “B” kategorije.

Probni rad jedan mjesec.

Rad u ordinacijama Doma zdravlja u Karlovcu i ternskim ordinacijama (Krnjak).

Rok za podnošenje ponuda je od 18.5.2015.do 22.5.2015. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas”.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome odnosno svjedodžbe), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad-licenca (preslik) i preslik vozačke dozvole “B” kategorije.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda  neće se razmatrati.

O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana  isteka roka za podnošenje ponuda.

Skip to content