+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

OGLAS
– za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj.

Uvjet: Završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (licenca), vozački ispit “B” kategorije.

Rok za podnošenje ponuda je od 30.10.2015.do 7.11.2015. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas”.

Probni rad 2 mjeseca.

Rad u ordinaciji u Karlovcu, po potrebni u terenskim ordinacijama.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik diplome, uvjerenja o stručnom ispitu, licence, preslik vozačke dozvole „B“ kategorije, domovnice i potvrdu – ispis o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.
Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se razmatrati.
O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

Skip to content