+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

O G L A S

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

– doktora dentalne medicine specijaliste ortodonta, jednog izvršitelja.

Uvjet: Završen Stomatološki fakultet, završena specijalizacija iz ortodoncije, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (licenca).

Probni rad 3 mjeseca. Rok za podnošenje ponuda je 16.6.2016.do 23.6.2016. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas”.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopisdokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
  • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz ortodoncije (preslik)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice )
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik)
  • odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik)
  • ispis/potvrdu o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda  neće se razmatrati.

O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana  isteka roka za podnošenje ponuda.

Skip to content