+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos doktora dentalne medicine, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme.

UVJETI: Završen stomatološki fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca).  Rok za podnošenje zamolbi: od 14.12.2015.do 21.12.2015.

Probni rad 2 mjeseca.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik)
  • odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik)
  • elekotronski  ispis o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Stupanje na rad  nakon dobivanja suglasnosti Ministra zdravlja i ugovaranja ordinacije sa HZZO.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti

Skip to content