+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos:

– medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme u Odsjeku sanitetskog prijevoza,

– medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj na određeno vrijeme do 6 mjeseci u Odsjeku sanitetskog prijevoza.

Uvjet: Završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (kandidati koji su završili petogodišnju školu nemaju uvjet položenog stručnog ispita).
Probni rad dva mjeseca.

Stupanje na rad nakon ishođenja suglasnosti za zapošljavanje Ministra zdravstva.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ), potvrda – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik), a kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine trebaju dostaviti i uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik).

Rok za podnošenje ponuda je 8. veljače 2018. do 15. veljače 2018.
Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj”.
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content