+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

– za prijam u radni odnos:

  1. Doktora medicine na određeno vrijeme na tri mjeseca, jedan izvršitelj.

Uvjet: Završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (licenca), vozački ispit “B” kategorije.

Probni rad 2 mjeseca.

Rad u ordinaciji Šišljavić, po potrebi i ostalim ordinacijama Doma zdravlja Karlovac.

Mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme, nakon ishođenja suglasnosti za zapošljavanje Ministra zdravstva.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za kandidate koji imaju obvezu polaganja stručnog ispita (preslik), odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik), elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i preslik vozačke dozvole „B“ kategorije.

  1. Medicinske sestre/tehničara, na određeno vrijeme od 3 mjeseca, jedan izvršitelj.

Uvjet: Završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (kandidati koji su završili petogodišnju školu nemaju uvjet položenog stručnog ispita).

Probni rad jedan mjesec.

Rad u ordinaciji Šišljavić, po potrebi i ostalim ordinacijama Doma zdravlja Karlovac.

Mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme, nakon ishođenja suglasnosti za zapošljavanje Ministra zdravstva.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ), potvrda – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik), a kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine trebaju dostaviti i uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik).

Rok za podnošenje ponuda je od 14. rujna 2017. do 21. rujna 2017. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj”.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda  neće se razmatrati.Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovaca  u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content