+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

29.10.2018. u Zagrebu, hotel Palace održana je  2. nacionalna radionica SELFIE u organizaciji Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, koja je od 1. rujna 2015. aktivan partner u četverogodišnjem europskom Horizon 2020 projektu: Sustainable inEegrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, Financing and performance, SELFIE, ID SEP-210142560 (2015 – 2019). Na radionici su kao sudionici u provođenju istraživanja kroz ankete sudjelovale Snježana Bosak Komes, bacc.med.tech. i Marijana Car, bacc.med.tech., a ispred Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije.

Ciljevi projekta su: proizvesti nove ekonomski održive modele integrirane kronične skrbi za bolesnike s multiplim kroničnim nezaraznim bolestima, a koji se mogu prilagoditi različitim europskim zdravstvenim sustavima, proizvesti sheme financiranja i plaćanja koje stimuliraju modele integrirane kronične skrbi za bolesnike s multimorbiditetom, proizvesti dokaze o zdravstvenim i financijskim učincima navedenih shema financiranja i plaćanja troškova, proizvesti dokaze za donosioce odluka u zdravstvenoj politici o troškovnoj učinkovitosti i održivosti novih modela integrirane kronične skrbi za bolesnike s multimorbiditetom i stimulirati jačanje kapaciteta europskih država i svjesnost o značenju navedenih modela integrirane kronične skrbi za zdravstvene sustave Europe. Krajnji korisnici navedenog projekta su donosioci odluka u zdravstvenoj politici, zdravstvena osiguranja, zdravstveni djelatnici, djelatnici u sustavu socijalne skrbi i udruge pacijenata europskih zemalja, uključujući zemlje s niskim bruto nacionalnim dohotkom, zbog mogućnosti prilagodbe na nacionalne razine i implementaciju novih modela integrirane kronične skrbi za bolesnike s multimorbiditetom koja će u konačnici poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite i smanjiti socijalno-ekonomske nejednakosti. 

Skip to content